Cele działalności

 • Pomoc w edukacji dzieci i młodzieży
 • Zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych i opiekuńczych
 • Działalność w zakresie kształcenia ustawicznego
 • Działalność opiekuńczo-wychowawcza
 • Pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego
 • Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu oraz prowadzanie działalności o charakterze charytatywnym
 • Działalność kulturalna, w tym: rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej; realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego
 • Upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży
 • Promocja wartości etycznych w sferze publicznej
 • Upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
 • Promocja wartości rodzinnych
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna
 • Działania wspomagające rozwój kościołów, misji, wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym mniejszości narodowych, wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych
 • Wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem, wykluczeniem społecznym
 • Działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków i sympatyków stowarzyszenia
 • Propagowanie oraz realizacja idei wychowania poprzez sztukę; wspieranie niekonwencjonalnych działań artystycznych, promocja młodych talentów
 • Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w zakresie prawidłowego wypełniania przypisanych im funkcji