STATUT
Stowarzyszenia „Trampolina dla Polski"
Tekst jednolity z dnia 21.09.2014r.

Rozdział I
Nazwa Stowarzyszenia

Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski", zwane dalej
„Stowarzyszeniem".

Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity Dz.U.2001 r. Nr 79 poz.855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Włocławek.

Art. 5.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i formy działalności

Art. 6.
I Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych i opiekuńczych,
3) działalność w zakresie kształcenia ustawicznego,
4) działalność opiekuńczo-wychowawcza,
5) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego,
6) działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
7) promocja i organizacja wolontariatu oraz prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym,
8) aktywizacja społeczna osób starszych,
9) działalność kulturalna, w tym: rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
10) upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
11) promocja wartości etycznych w sferze publicznej,
12) upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
13) promocja wartości rodzinnych,
14) profilaktyka i edukacja zdrowotna,
15) działania wspomagające rozwój kościołów, misji, wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym mniejszości narodowych, wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
16) wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
17) działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków i sympatyków Stowarzyszenia,
18) propagowanie oraz realizację idei wychowania poprzez sztukę; wspieranie
niekonwencjonalnych działań artystycznych, promocję młodych talentów,

19) poszukiwanie źródeł kultury ludowej na terenie Kujaw, popularyzowanie jej i
kultywowanie w środowisku młodzieży.
20) wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych w zakresie prawidłowego wypełniania przypisanych im funkcji.

Art. 7.
Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Art. 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
2) prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego dla rodziców,
3) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących edukacji, oświaty i wychowania,
4) wspieranie inicjatyw i podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspierania inicjatyw i działań w dziedzinie kultury zdrowotnej,
5) prowadzenie działań związanych z integrowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą zdrową,
6) uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską,
7) propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej,
8) zbieranie środków i świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej na rzecz osób ubogich, potrzebujących i pokrzywdzonych, w tym szczególnie dla dzieci,
9) finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci ubogich i sierot oraz dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
10) tworzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
11) edukację artystyczną i kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie zespołów artystycznych,
12) promocję i animację społecznej aktywności kulturalnej, organizację imprez kulturalnych, wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
13) organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, odczytów, wykładów, wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, w tym poświęconych współczesnym problemom kultury, sztuki, nauki, edukacji, oświaty, wychowania i turystyki,
14) animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej,
15) wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności,
16) współdziałanie z ośrodkami komunikacji społecznej,
17) promocję i prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla osób w różnych kategoriach wiekowych,
18) organizację zawodów i innych imprez sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe,
19) promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play,
20) organizowanie obozów wypoczynkowych, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe oraz organizowanie festynów,
21) upowszechnienie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
22) prowadzenie działalności na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
23) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
24) wspieranie działań społeczności lokalnych służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych art.4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego,
25) organizację wolontariatu, w tym szkolenie wolontariuszy,
26) prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie książek, płyt, czasopism i wydawnictw fonograficznych,
27) działalność konsultacyjną i doradczą,
28) działalność promocyjną,
29) współpraca z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne do celów Stowarzyszenia,
30) samokształcenie członków Stowarzyszenia.

Art. 9.
Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako:
1) działalność odpłatna, w szczególności w dziedzinach: edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalność wydawnicza, szkoleniowa, w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, działalność szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność konsultacyjna, doradcza i promocyjna,
2) działalność nieodpłatna, w szczególności w dziedzinach: działalności charytatywnej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalność wydawnicza, szkoleniowa, w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, działalność szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność konsultacyjna, doradcza i promocyjna.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

Art. 11.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach), mająca chrześcijański światopogląd, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu, poprzez złożenie deklaracji wraz z pisemnym poparciem członków Zarządu.

Art. 12.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Art. 13.
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Art. 14.
1. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu.
2. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego.

Art. 15.
Członkowie zwyczajni mają prawo biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia oraz korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez Stowarzyszenie.

Art. 16.
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
1) postępowanie zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń, obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Art. 17.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art. 18.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Art. 19.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

Art. 20.
Skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd podejmując uchwałę o skreśleniu osoby z listy członków wspierających kieruje się wytycznymi zawartymi w Art. 18. Statutu.

Art. 21.
Członkostwo honorowe ustaje przez:
1) dobrowolne zrzeczenie się członkostwa,
2) pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 22.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Art. 23.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, Walnemu Zebraniu przysługuje prawo kooptacji brakujących członków. Ustępujący członkowie mają obowiązek kontynuować pełnienie swoich obowiązków do najbliższego Walnego Zebrania.
3. Po upływie kadencji lub rezygnacji ze stanowiska członkowie zarządu uzyskują status zwyczajnego członka stowarzyszenia.

Art. 24.
Walne Zebranie Członków (zwane „Walnym Zebraniem") jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Walne Zebranie obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

Art. 25.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Członkowie o terminie i porządku obrad będą informowani w formie elektronicznej i telefonicznej.

Art. 26.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
10. w przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia powołuje brakujących członków Władz Stowarzyszenia
11. decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 27.
Z zastrzeżeniem uchwał, o których mowa w art. 49 i art. 50, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Art. 28.
Podejmowanie uchwał i wybór władz odbywają się w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 2/3 obecnych przewodniczący Walnego Zebrania zarządza tajne głosowanie.

Art. 29.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosków w tym zakresie o których mowa w ust.2.
3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną do zwołania władzą jest Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało powołane.

Art. 30.
1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Stowarzyszenia, 3 (trzech) Wiceprezesów, Sekretarz oraz 2 (dwóch) członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podpisywane są przez Prezesa i Sekretarza Zarządu.

Art. 31.
Zarząd określa kierunki działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
3) powołuje komisje, zespoły i sekcje w celu wykonywania zadań statutowych, nadzoruje i uchwala regulaminy ich działalności.
4) decyduje o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu ze Stowarzyszenia,
5) określa potrzeby finansowe, zatwierdza preliminarz i sprawozdania budżetowe, zarządza majątkiem Stowarzyszenia, dysponuje jego funduszami oraz ustala wysokość minimalnej miesięcznej składki członkowskiej, która nie może przekraczać 1,0% średniej miesięcznej płacy krajowej,
6) podejmuje uchwały o nabywaniu praw i zaciąganiu zobowiązań,
7) składa sprawozdania Walnemu Zebraniu z działalności Stowarzyszenia.

Art. 32.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli.

Art. 33.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

Art. 34.
Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia,
2) nie podlega w zakresie kontroli i nadzoru Zarządowi, a jej członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie oraz stawia wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4) występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i może żądać wyjaśnień w kwestiach spornych.

Art. 35.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Art. 36.
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wybieranych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział V
Jednostki terenowe, zasady ich tworzenia, struktura

Art.37.
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Art. 38.
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 39.
1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

Art. 40.
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
Art.41.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

Art..42.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Za- rządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

Art. 43.
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Majątek i fundusze

Art. 44.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 45.
Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, spadki,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dotacje i subwencje,
6) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
7) opłaty i składki uiszczane przez uczestników programów organizowanych przez Stowarzyszenie,
8) dochody z ofiarności publicznej.

Art. 46.
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art. 47.
Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia prezes lub dwóch członków zarządu.
Art. 48.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.
2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Stowarzyszenie podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. W prowadzeniu działalności gospodarczej Stowarzyszenie będzie przestrzegało przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości i zobowiązań publicznoprawnych.
4. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację jego celów statutowych..

Rozdział VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 49.
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością co najmniej ¾ głosów, przy obecności na zebraniu co najmniej połowy członków.

Art. 50.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.